DAAROM
AUTOSCHADESHOP

✔  Duidelijke Prijzen

Geen onduidelijkheden of misleidingen: De prijs die u betaald incl. BTW is direct te zien.

  Gratis Verzenden > 60,50

  14 dagen Bedenktijd

  Veilige Bestelomgeving

  Persoonlijk Contact

  Bellen? 010-4136789

  Emailen? Klik hier


VEILIG BETALEN

 

VEILIG VERZENDEN

Verzending

Zoek uw product

 x 

Uw AUTOSCHADESHOP winkelwagen is leeg

Zodra u artikelen heeft geselecteerd komt hier uw winkelwagen te staan.

Lichtgewicht Polyester Plamuur Light 1.5kg + verharder

Printen
Light Polyester Plamuur 1.5 kilo inclusief verharder (GAP30). Lichtgewicht plamuur een fijne afwerkingsplamuur voor het wegplamuren van oneffenheden. Makkelijk schuurbare plamuur. Geschikt voor o.a. staal, plastic versterkt met glasvezel en hout.
Lichtgewicht, fijne, makkelijk schuurbare polyester plamuurLight polyester plamuur 1.5kg incl. verharder (GAP30)
Prijs incl. BTW  € 16,02
Beschrijving

Sterke Lichtgewicht 2K Polyester Plamuur

Polyester Plamuur Light 1,5 kg inclusief verharder

Universele afwerkingsplamuur, een echt lichtgewicht plamuur!

Lichtgewicht 2K Polyester Plamuur is een universele fijne afwerkingsplamuur. Met een fijne plamuur kun je oneffenheden wegplamuren voor een strak en glad oppervlak.

GAP30 is een Sterke Lichtgewicht 2K Polyester Plamuur die ook zeer goed hecht op moeilijk te plamuren ondergronden bijvoorbeeld Gegalvaniseerd Metaal en E-Coats.

Met Polyester Plamuur Light worden dezelfde resultaten bereikt als met de Polyester Plamuur MULTI en geeft een zelfde fijne afwerking als de Polyester Plamuur FINE, schuren van de plamuurlaag gaat heel makkelijk!

Kleur: groen
Verharder: BPO rood
Mengverhouding in %: 2

 

Halfviskeuze 2-componenten Polyester Plamuur

Goed Smeerbare Smeuiige Polyester Plamuur

Lichtgewicht Plamuur is een halfviskeuze 2-componenten plamuur, op basis van polyesterhars, met een tot 30% gereduceerd specifiek gewicht. De combinaties van deze eigenschappen in de Polyester Plamuur Light zorgen voor een uitstekende schuurbaarheid met een compleet compact oppervlak.

 

Plamuren van o.a. staal, plastic versterkt met glasvezel en hout

Makkelijk Schuurbare Plamuur

Lichtgewicht Polyester Plamuur is geschikt voor vele ondergronden. Polyester Plamuur Light hecht bijvoorbeeld uitstekend op staal, plastic versterkt met glasvezel en hout. Na een korte droogtijd kan de plamuur al geschuurd worden, dit maakt de Polyester Plamuur Light geschikt voor tal van toepassingen!

Eigenschappen Polyester Plamuur LIGHT

Kleur van de polyester Plamuur: Groen
Mengverhouding plamuur en verharder: 100:2
Te gebruiken verharder: GAP51 Verharder
Pottijd: 4 a 5 minuten
VOC regelgeving EU grenswaarde van dit product (cat. B/b): 250 g/l Dit product bevat max. 5g/l VOC (0.04lbs/gal)


Droogtijd Polyester Plamuur LIGHT

  • Temperatuur van het te plamuren voorwerp 20 graden: schuurbaar na 15 a 20 min.
  • Temperatuur van het te plamuren voorwerp 60 graden: schuurbaar na circa 5 a 10 min.

 

Autoschadeshop - autoschade herstel producten   Het beste resultaat met Polyester Plamuur Light

Adviezen om mooi strak en glad te plamuren

Plamuren met de Polyester Plamuur werkt het beste bij circa 10 graden en een maximale luchtvochtigheid van 90%.

Zorg voordat je begint met plamuren voor een schoon, droog en vetvrij te bewerken oppervlak.

Plamuur hecht het beste wanneer het oppervlak eerst licht opgeschuurd wordt, dit zorgt voor de beste hechting aan het te plamuren oppervlak.

De beste hechting met plamuur wordt bereikt wanneer oude verflagen of primers zijn verwijderd alvorens met plamuren te beginnen.

Gebruik Polyester Plamuur Light niet op Thermoplastic Producten of Zuurhoudende Producten (Zoals Washprimer).

Zorg voor een goede vermenging van Polyester Plamuur met Plamuurverharder GAP51.

Polyester Plamuur mengen met Plamuurverharder

Mengverhouding Polyester Plamuur & Plamuurverharder


Plamuur met verharder mengen

Polyester Plamuur mengen met 2 tot 3% Plamuurverharder GAP 51.

Gebruik een weegschaal om af te meten, indien je niet zeker bent van de hoeveelheden en de mengverhouding.

Een juiste mengverhouding is belangrijk. Een teveel aan Plamuurverharder zorgt voor een te snelle uitharding waardoor je niet prettig kan plamuren.

Een onjuiste mengverhouding van Plamuur & Plamuurverharder kan onthechting en aftekening van de plamuur door de lak heen als gevolg hebben.


Luchtbellen in plamuur voorkomen

Meng de Plamuur met Plamuurverharder zorgvuldig: Luchtbellen in plamuur kun je voorkomen door het intrekken van lucht tijdens het mengen te vermijden.

Luchtbellen in de plamuur resulteert in oneffenheden tijdens het aanbrengen, de oneffenheden worden zichtbaar tijdens het schuren van Plamuur!

 

 

Autoschadeshop - autoschade herstel producten   Polyester plamuursoorten AUTOSCHADESHOP

Plamuren met het beste resultaat

Voor het beste resultaat is het belangrijk de juiste plamuur voor de juiste toepassing te gebruiken, in de AUTOSCHADESHOP zijn diverse Plamuursoorten te vinden voor vele soorten ondergronden.

 

Plamuurverharders en plamuurhulpmiddelen in de autoschadeshop

 

Autoschadeshop - autoschade herstel producten   Plamuurmessen in de Autoschadeshop

Plamuurmessen van verschillende materialen (rubber, metaal, kunststof), elk voor een specifieke plamuur en naar wens

 

Gebruiksadvies

Gebruik bij het verwerken van Polyester Plamuur Persoonlijke Beschermingsmiddelen zoals bijvoorbeeld beschermende handschoenen en een veiligheidsbril.

 

Gevaren, gevarenaanduidingen en veiligheidsadviezen voor dit product

Veiligheidsinformatie overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008 (CLP)

 

Gevarenpictogrammen (CLP):

GHS02

GHS07

GHS08

 

Signaalwoord (CLP): Gevaar
Gevaarlijke bestanddelen: Styreen


Gevarenaanduidingen (CLP):

H226 - Ontvlambare vloeistof en damp.
H315 - Veroorzaakt huidirritatie.
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H361d - Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden.
H372 - Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling.
H412 - Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.


Veiligheidsaanbevelingen (CLP):

P210 - Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P260 - Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P280 - Beschermende handschoenen, Beschermende kleding, oogbescherming, gelaatsbescherming dragen.
P303+P361+P353 - BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P403+P235 - Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.


EUH zinnen:

EUH208 - Bevat (dichlon (ISO)), (2,2'-(m-tolylimino)diethanol). Kan een allergische reactie veroorzaken.
 

CONTACT

Vragen over onze producten of over de webshop? Neem contact met ons op:

Stuur ons je bericht
Klik hier voor ons emailadres

Kom bij ons langs
Mercuriusweg 2a
3113 AR SCHIEDAM