DAAROM
AUTOSCHADESHOP

✔  Duidelijke Prijzen

Geen onduidelijkheden of misleidingen: De prijs die u betaald incl. BTW is direct te zien.

  Gratis Verzenden > 60,50

  14 dagen Bedenktijd

  Veilige Bestelomgeving

  Persoonlijk Contact

  Bellen? 010-4136789

  Emailen? Klik hier


VEILIG BETALEN

 

VEILIG VERZENDEN

Verzending

Zoek uw product

Koplampen Herstellen Set

Printen
Koplampen Herstellen Set (HRS00). Koplamp Herstelset om koplampen weer helder te maken! Verweerde en vergeelde koplampen weer helder transparant maken. Maak je koplampen helder transparant en laat je koplampen weer helder licht stralen!
Koplampen Herstellen Set, Koplampen Herstel SetKoplampen Herstel Set
Prijs incl. BTW  € 45,42
Beschrijving

Koplampen Herstelset

Koplamp Herstelset: alles wat je nodig hebt om koplampen weer helder te maken!

De Koplamp Herstelset bevat alles wat je nodig hebt om koplampen te herstellen.

De Koplampen Herstelset bevat herstelproducten om verweerde en vergeelde koplampen weer helder en transparant te maken.

Maak je oude koplampen weer helder transparant en je koplampen stralen weer helder licht waardoor je beter zicht hebt op de weg! Niet alleen in het donker belangrijk, maar ook in de winter!

Herstel je verweerde koplampen met de Koplampen Herstelset van Finixa en... make your car beautiful again!

Zwarte plamuur voor metaal en kunststof   Repareren van oude & verweerde koplampen

Maak de Koplampen van je auto weer als nieuw met de Koplampen Herstelset

Diverse faktoren zorgen ervoor dat het kunststof van de Koplampen van de auto verkleuren in de loop der tijd, de UV-stralen van zonlicht kunnen koplampen troebel maken, door steenslag wordt de helderheid van het kunststof van de koplampen aangetast en ouderdom van het kunststof van de koplampen zorgen voor vergeling.

Herstel je koplampen met deze Koplampen Herstelset en je koplampen kunnen weer jaren mee!


Zwarte plamuur voor metaal en kunststof   Koplampen in originele staat terugbrengen in slechts enkele stappen!

Waarom zelf Koplampen herstellen en weer helder transparant maken?

  Breng zelf eenvoudig koplampen in originele staat terug
  Zelf koplampen opknappen vermijdt dure vervanging van koplampen
  Verwijdert sporen van UV straling, steenslag en vergeling van koplampen
  Verhoogt het lichtrendement van de auto koplampen
  Verhoogt de waarde van de wagen  
  Eenvoudig en kostenbesparend: schuren, ontvetten en spuiten van de auto koplampen  

 

Zwarte plamuur voor metaal en kunststof   Hoe zelf verweerde Koplampen Herstellen?

Met de Koplampen Herstelset heb je meteen alles in huis om zelf beschadigde, verweerde en vergeelde koplampen te herstellen.

Bekijk de instructievideo om te zien hoe je zelf op Professionele Wijze je Koplampen weer transparant helder kunt maken.

Koplamp Helder Maken

Met de Koplampen herstelset Verweerde en vergeelde koplampen weer helder transparant maken.

Zie YouTube video voor werkwijze.

Stappenplan voor het Herstellen van Verweerde Koplampen:

 • Zorg ervoor dat de koplampen goed ontvet zijn, hiervoor zit de Foam-It Ontvetter in de Koplampen Herstelset.

 • Met de bijgeleverde Microvezeldoek maak je het kunststof van de koplamp schoon, droog en stofvrij.

 • Met het Waterproof Schuurpapier de koplampen nat schuren tot de koplampen goed mat zijn.

  Opschuren tot alle vergeling, onregelmatigheden e.d. in de koplampen verdwenen zijn.

  Start met schuren met de grovere schuurkorrel P800 en eindig met de fijne schuurkorrel van P1000.

 • Nu nogmaals de koplampen ontvetten met Foam-It Ontvetter. Voor een puntgave afwerking is belangrijk om de koplampen goed schoon, droog en stofvrij te maken.

 • Maak de 2K Blanke Lak Spuitbus klaar voor gebruik, zorg ervoor dat je de ingredienten van de 2K Blanke Lak goed vermengt door goed te schudden.

 • ADVIES: Spuit met een tussen-droogtijd van 10 minuten 2 tot 3 lagen 2K Blanke Lak en zorg ervoor dat de lagen Blanke Lak mooi overvloeien.

 • Wacht enkele minuten totdat de 2K Blanke Lak op de koplampen mooi glad getrokken is.

  De 2K Blanke Lak droogt nu helder op en de koplampen zien er weer uit als nieuw!


Zwarte plamuur voor metaal en kunststof   Koplamp Herstelproducten in de Koplampen Herstelset van Finixa

De Koplampen Herstelset van Finixa bevat alles wat je nodig hebt om Koplampen weer helder transparant te maken.

Inhoud van de Koplampen Herstelset van Finixa:

 • 1 vel Waterproof Schuurpapier met Schuurkorrel P800 - Art.nr. SUNE0800
 • 1 vel Waterproof Schuurpapier met Fijne Schuurkorrel P1000 - Art.nr. SUNE1000
 • 1 FOAM-IT Ontvetter Spuitbus 400ml
  FOAM-IT is een Ammoniakvrije Reiniger & Ontvetter op Waterbasis - Art.nr. TSP600
 • 1 Spuitbus 2K Blanke Lak 250ml
  TSP710 is een 2K Blanke Lak met perfecte hechting op polycarbonaat, krasvrij, benzine- & UV-bestendig en is sneldrogend. - Art.nr. TSP710
 • 1 Microvezeldoek - Art.nr. POL40

 

Gebruiksadvies TSP710 Clear Coat

Gebruik bij het spuiten van lak uit een spuitbus Persoonlijke Beschermingsmiddelen zoals bijvoorbeeld beschermende handschoenen, mondkapje en een veiligheidsbril.

Gevaren, gevarenaanduidingen en veiligheidsadviezen voor TSP710 Clear Coat

Veiligheidsinformatie overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008 (CLP)

 

Gevarenpictogrammen (CLP):

GHS02

GHS07

 

Signaalwoord (CLP): Gevaar
Gevaarlijke bestanddelen: aceton; propaan-2-on; propanon; n-butylacetaat; oplosmiddelnafta (aardolie), lichte aromatische; nafta met laag kookpunt — niet gespecificeerd; [een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door destillatie van aromatische stromen. Bestaat voornamelijk uit aromatische koolwaterstoffen, overwegend C8 tot en met C10, met een kooktraject van ongeveer 135 °C tot 210 °C (275 °F tot 410 °F).; Aliphatisches Polyisocyanat; 3-isocyanatomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexyl isocyanate, oligomers; reactiemassa van α-3-(3-(2H-benzotriazool-2-yl)-5-tert-butyl-4-hydroxyfenyl)propionyl-ω-hydroxypoly(oxyethyleen) en α-3-(3-(2H-benzotriazool-2-yl)-5-tert-butyl-4-hydroxyfenyl)propionyl-ω-3-(3-(2H-benzotriazool-2-yl)-5-tert-butyl-4-hydroxyfenyl)propionyloxypoly(oxyethyleen)


Gevarenaanduidingen (CLP):

H222 - Zeer licht ontvlambare aerosol.
H229 - Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.
H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.


Veiligheidsaanbevelingen (CLP):

P101 - Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.
P103 - Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.
P210 - Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P211 - Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.
P251 - Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
P261 - Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P271 - Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
P302+P352 - BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P312 - Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
P333+P313 - Bij huidirritatie of uitslag: Een arts raadplegen.
P337+P313 - Bij aanhoudende oogirritatie: Een arts raadplegen.
P410+P412 - Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F.
P501 - Inhoud/verpakking afvoeren naar een verzamelpunt voor gevaarlijk of speciaal afval, overeenkomstig de lokale, regionale, nationale en/of internationale regelgeving.

 

EUH zinnen:
EUH204 - Bevat isocyanaten. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Extra zinnen:
Bij ontoereikende ventilatie kan zich een explosief damp-luchtmengsel vormen.

 

Gebruiksadvies FOAM-it Schuimreiniger

Gebruik bij het spuiten van producten uit een spuitbus Persoonlijke Beschermingsmiddelen zoals bijvoorbeeld beschermende handschoenen, mondkapje en een veiligheidsbril.

Gevaren, gevarenaanduidingen en veiligheidsadviezen voor dit product

Veiligheidsinformatie overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008 (CLP)

 

Gevarenpictogrammen (CLP):

GHS02

GHS05

 

Signaalwoord (CLP): Gevaar
Gevaarlijke bestanddelen: propaan-1-ol, n-propanol


Gevarenaanduidingen (CLP):

H222 - Zeer licht ontvlambare aerosol.
H229 - Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.
H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel.


Veiligheidsaanbevelingen (CLP):

P101 - Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.
P210 - Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P211 - Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.
P251 - Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
P260 - spuitnevel niet inademen.
P271 - Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Beschermende handschoenen, Oogbescherming.
P301+P312 - NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een een ANTIGIFCENTRUM, een arts raadplegen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P410+P412 - Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F.
P403 - Op een goed geventileerde plaats bewaren.

CONTACT

Vragen over onze producten of over de webshop? Neem contact met ons op:

Stuur ons je bericht
Klik hier voor ons emailadres

Kom bij ons langs
Mercuriusweg 2a
3113 AR SCHIEDAM