DAAROM
AUTOSCHADESHOP

✔  Duidelijke Prijzen

Geen onduidelijkheden of misleidingen: De prijs die u betaald incl. BTW is direct te zien.

  Gratis Verzenden > 60,50

  14 dagen Bedenktijd

  Veilige Bestelomgeving

  Persoonlijk Contact

  Bellen? 010-4136789

  Emailen? Klik hier


VEILIG BETALEN

 

VEILIG VERZENDEN

Verzending

Zoek uw product

 x 

Uw AUTOSCHADESHOP winkelwagen is leeg

Zodra u artikelen heeft geselecteerd komt hier uw winkelwagen te staan.

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN TRAFICIENT B.V.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, verkopen, (af)leveringen en/of overeenkomsten en alle daarmee samenhangende werkzaamheden en handelingen van Traficient B.V., gevestigd te Schiedam - hierna: verkoper-, uitgebracht aan en/of gesloten met de betrokken wederpartij - hierna: koper-. Deze algemene voorwaarden zijn evenzeer van toepassing op alle boven omschreven (rechts)handelingen indien verkoper daarbij een derde inschakelt; in zo een geval geldt de betrokken derde voor de toepassing van deze algemene voorwaarden evenzeer als "verkoper", en kan de betrokken derde zich jegens de koper daar rechtstreeks op beroepen.

Artikel 1: Aanbod en aanvaarding
1.1. Alle offertes van verkoper zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten.
1.2. Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit door de koper wordt aanvaard, heeft verkoper het recht het aanbod binnen drie werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
1.3. Indien koper schriftelijk (waaronder mede begrepen per fax, per e-mail of op andere elektronische wijze) een bestelling of order heeft geplaatst bij verkoper, is deze onherroepelijk.

Artikel 2: Prijsberekening
2.1. Prijsberekening geschiedt op basis van de op de dag van aflevering geldende prijzen. In geval van een prijsverhoging is koper gerechtigd binnen 14 dagen na schriftelijke mededeling der prijsverhoging de verkoopovereenkomst te ontbinden. Dit recht van ontbinding geldt niet bij prijsverhogingen die ontstaan als gevolg van verhoging van (omzet)belasting, vracht- of douanetarieven.
2.2. Voor de prijsberekening van zaken die naar gewicht of volume worden gefactureerd, geldt het gewicht of het volume bij verzending.

Artikel 3: Levering
3.1. Leveringstermijnen zijn niet te beschouwen als fatale termijnen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
3.2. Onder overmacht wordt verstaan onverlet hetgeen daaronder in de wet en jurisprudentie in ieder geval wordt begrepen- iedere van de wil van verkoper onafhankelijke omstandigheid, die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, zoals onder andere oorlog en oorlogsgevaar, oproer, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, werkstakingen, gebrek aan grondstoffen, stagnatie in de toelevering van goederen door toeleveranciers, onvoorziene omstandigheden in het bedrijf, transportmoeilijkheden, in- en/of uitvoerbeperkingen, vorst, brand, epidemieën, (natuur)rampen en andere onvoorziene belemmeringen die de vervaardiging of het vervoer van de goederen geheel of gedeeltelijk onmogelijk maken. Het in dit artikel bepaalde is ook van toepassing indien de bedoelde omstandigheden zich voordoen ten aanzien van fabrieken, leveranciers of andere handelaren van wie verkoper zaken of diensten betrekt.
3.3. Indien verkoper door bovenbedoelde overmacht wordt verhinderd de overeenkomst na te komen, is hij gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst te zijner keuze, hetzij de uitvoering op te schorten tot de overmacht opleverende omstandigheid ophoudt te bestaan, hetzij de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn.
3.4. Een tussen partijen overeengekomen levering door verkoper vindt alleen plaats wanneer de overeengekomen plaats van bestemming bereikbaar en begaanbaar is voor een voertuig tot 40 ton.Indien dit niet het geval is, vindt levering van de zaken plaats middels lichtere voertuigen, waarbij extra kosten (waaronder verladingskosten en lonen) voor rekening van koper komen.
3.5. Koper dient er voor zorg te dragen dat op de overeengekomen plaats van bestemming een deugdelijk werkzame heftruck aanwezig is, met een laadvermogen van tenminste 2.500 kg en een vork met een lengte van tenminste 1,5 m.

Artikel 4: Betaling
4.1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
4.2. Kosten die op de betaling vallen, zoals bijvoorbeeld de door de bank in rekening gebrachte kosten bij het betalen van het factuurbedrag en de kosten bij het aanbieden van verschepingsdocumenten, zijn voor rekening van koper.
4.3. Koper kan zich alleen dan op verrekening beroepen, indien hetzij zijn tegenvordering door verkoper wordt erkend, hetzij de gegrondheid van die vordering op eenvoudige wijze is vast te stellen.

Artikel 5: Te late betaling
5.1. Bij overschrijding van de betalingstermijn is koper van rechtswege in verzuim en is verkoper gerechtigd de Nederlandse wettelijke rente, geldende voor handelstransacties, in rekening te brengen.
5.2. Voorts zal koper redelijkerwijs noodzakelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte verschuldigd zijn. Wanneer een incasso in handen van een advocaat wordt gegeven zullen de door koper verschuldigde kosten tenminste gelijk zijn aan de dan geldende suggesties en aan- bevelingen voor een gestaffeld incassotarief voor advocaten welke door de Algemene Raad van de Orde van Advocaten worden vastgesteld en gepubliceerd.

Artikel 6: Klachten, reclames
6.1. Onder reclames worden verstaan alle klachten van de koper met betrekking tot de hoedanigheid van de (af)geleverde zaken en/of diensten. De koper is verplicht terstond bij ontvangst te (laten) onderzoeken of de (af)geleverde zaken aan de overeenkomst beantwoorden.
6.2. Koper kan er geen beroep op doen dat de afgeleverde zaken niet aan de overeenkomst beantwoorden, indien hij dit onderzoek nalaat of verkoper niet binnen de hierna genoemde termijnen van de gebreken in kennis stelt.
6.3. Zichtbare gebreken dienen binnen 14 dagen na ontvangst der zaken, verborgen gebreken onmiddellijk nadat koper deze heeft ontdekt, doch uiterlijk 6 maanden na aflevering der zaken, schriftelijk en gemotiveerd ter kennis van verkoper te worden gebracht.
6.4. Klachten moeten schriftelijk worden ingediend onder vermelding van bestelgegevens, en factuurnummers.
6.5. Gereclameerde zaken mogen alleen worden teruggezonden met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van verkoper.
6.6. Ingeval van gegronde, naar behoren en tijdig ingediende klachten is verkoper, zulks te zijner keuze, rekening houdend met belangen van koper en de aard van de klacht, verplicht tot - aflevering van het ontbrekende; - verlening van een prijskorting; - herstel van de afgeleverde zaken; - vervanging van de afgeleverde zaken of - restitutie van de koopprijs tegen teruggave afgeleverde zaken.Verkoper zal deze keuze doen binnen 14 dagen nadat door verkoper de gegrondheid van de klacht is vastgesteld en vervolgens zijn verplichtingen binnen redelijke termijn nakomen; bij gebreke van deze keuze binnen genoemde termijn is koper bevoegd tussen bovengenoemde alternatieven te kiezen.

Artikel 7: Instructies, voorschriften, advies
7.1. Verkoper kan voor de te leveren/(af)geleverde zaken schriftelijke instructies, normen en toelatingsvoorschriften voor opslag, be- of verwerking, gebruik of toepassing aan koper verstrekken.Voor zover koper de (af)geleverde zaken, al dan niet be- of verwerkt, doorverkoopt, zal hij bedoelde instructies, normen en toelatingsvoorschriften, voor zover van toepassing, aan zijn afnemers ter beschikking stellen.
7.2. Verkoper is niet aansprakelijk voor schade, ontstaan bij koper of diens afnemers ten gevolge van niet of niet juist opvolgen van de door verkoper verstrekte instructies, normen en toelatings- voorschriften als bedoeld in het vorige artikellid. Evenmin is verkoper aansprakelijk, indien koper niet voldoet aan de van toepassing zijnde overheidsvoorschriften.
7.3. Adviezen en raadgevingen van verkoper hebben slechts een adviserend karakter en worden naar beste weten en inzicht overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap door verkoper verstrekt. In geen geval is koper ontslagen van zijn verplichting de adviezen en raadgevingen op deugdelijkheid voor de hem voor ogen staande toepassingsdoelen zelf te onderzoeken.Adviezen en raadgevingen van verkoper hebben uitsluitend betrekking op door Traficient geleverde en/of te leveren producten, behalve indien verkoper uitdrukkelijk schriftelijk anders heeft aangegeven.

Artikel 8: Aansprakelijkheid
8.1. De aansprakelijkheid van verkoper uit hoofde van de verkoopovereenkomst, waaronder aan- sprakelijkheid wegens niet of niet tijdige aflevering of gebreken aan het afgeleverde is beperkt tot de netto-factuurwaarde van de betreffende zaken. Indien verkoper voor de betrokken aansprakelijk- heid is verzekerd, is de aansprakelijkheid van verkoper daarenboven beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval door de assuradeur wordt uitgekeerd. Verkoper is niet aansprakelijk voor schade waarvoor koper is verzekerd.
8.2. Dezelfde beperking van aansprakelijkheid geldt, indien verkoper door koper uit anderen hoofde dan de verkoopovereenkomst aansprakelijk wordt gesteld.
8.3. Verkoper is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder winstderving, gevolgschade, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
8.4. Het verzenden van berichten aan verkoper op elektronische wijze -waaronder door middel van EDI, zonder dat verkoper en koper daartoe een specifieke schriftelijke overeenkomst hebben gesloten- vindt plaats voor risico van de koper. Verkoper is niet verantwoordelijk en niet aansprakelijk voor het niet, niet volledig dan wel niet juist overkomen van een zodanig verzonden bericht, dat in alle gevallen op de wijze waarop dit werd ontvangen zal gelden als de juiste verklaring van de koper.
8.5 Bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet terzake van opzet en grove schuld van bestuurders en leidinggevenden van verkoper.
8.6. Koper vrijwaart verkoper voor alle aanspraken met betrekking tot de (af)geleverde zaken en/of diensten van derden, waaronder begrepen ondergeschikten van zowel verkoper als koper.
8.7. Het bepaalde in lid 2 van artikel 7 geldt onverminderd.

Artikel 9: Eigendomsvoorbehoud
9.1. De afgeleverde zaken worden pas eigendom van koper, als deze al datgene heeft voldaan wat verkoper uit hoofde van alle (eerdere of latere) verkoopovereenkomsten met koper en/of door verkoper verrichte of te verrichten diensten of werkzaamheden te vorderen mocht hebben of mocht krijgen.
9.2. Koper is binnen redelijke grenzen verplicht zijn medewerking te verlenen bij alle maatregelen die verkoper, ter bescherming van de afgeleverde zaken en/of haar eigendomsrecht op die zaken wil treffen.
9.3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht verkoper onmiddellijk hiervan schriftelijk in kennis stellen.
9.4. Zolang de geleverde zaken onder het eigendomsvoorbehoud vallen, is koper uitsluitend bevoegd tot eigen be- of verwerking of doorlevering van afgeleverde zaken in de normale uitoefening van zijn bedrijf. Koper is niet bevoegd de onder het eigendomvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren. Na be- of verwerking van bedoelde zaken wordt verkoper (mede)eigenaar van de daaruit gevormde of mede daaruit gevormde zaken en zal koper deze zaken automatisch gaan houden voor verkoper.
9.5. Indien verkoper niettegenstaande het bepaalde in het vorige niet de eigendom van de door koper gevormde zaken verkrijgt, zal koper op eerste verzoek van verkoper alle vereiste medewerking verlenen die nodig is voor het vestigen van een al dan niet bezitloos pandrecht (in voorkomende gevallen mede toekomend aan andere rechthebbenden) op de betreffende zaken ten behoeve van verkoper.
9.6. Indien koper zijn betalingsverplichtingen niet of niet tijdig nakomt of indien gegronde vrees bestaat dat dit zal gebeuren, is verkoper gerechtigd afgeleverde zaken waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust, de in lid 4 bedoelde zaken, alsmede in lid 5 bedoelde zaken waarop een bezitloos pandrecht rust, bij de koper of derden die de zaak voor de koper houden, weg te halen of weg te doen halen. Koper is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% van het door hem aan verkoper verschuldigde, met een minimum van € 250,-- per dag of gedeelte daarvan dat koper in gebreke is met de nakoming van deze verplichting.
9.7. Koper is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud (af)geleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van verkoper te bewaren. Koper is verplicht het risico van brand, diefstal en andersoortige schade ten aanzien van de onder eigendomsvoorbehoud (af)geleverde zaken, deugdelijk te verzekeren en verzekerd te houden en de polis van deze verzekering op verzoek van verkoper aan te tonen.

Artikel 10: Merktekens
10.1. Indien de (af)geleverde zaken zijn voorzien van een merkteken, is het koper uitsluitend met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de rechthebbende op dit merkteken toegestaan dit merkteken te gebruiken in samenhang met door koper daaruit gefabriceerde producten.

Artikel 11: Verzuim koper
11.1. Indien koper in verzuim is en/of verkoper goede gronden heeft te vrezen dat koper niet of niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen zal voldoen, zal verkoper, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn en onverminderd alle hem verder toekomende rechten, gerechtigd zijn: (a) vooruitbetaling of zekerheidstelling te verlangen; (b) de uitvoering van alle (betrokken, eerdere of latere) verkoopovereenkomsten geheel of gedeeltelijk op te schorten; (c) overeengekomen betalingstermijnen, al dan niet in andere overeenkomsten te herroepen, waardoor alle (overige) openstaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar worden; (d) zijn verplichtingen uit andere overeenkomsten met koper te schorten.
11.2. Verkoper zal slechts tot de bovengenoemde maatregelen gerechtigd zijn voorzover de (gevreesde) tekortkoming van koper deze maatregelen rechtvaardigt.

Artikel 12: Emballage
12.1. Leenemballage dient in behoorlijke staat en zonder productresten uiterlijk 6 maanden na aflevering franco vracht te worden geretourneerd. Indien de emballage niet binnen de gestelde termijn dan wel beschadigd en/of met productresten wordt teruggezonden, worden de kosten van vervanging respectievelijk herstel en/of reiniging en afvoer aan koper in rekening gebracht.
12.2. Koper is er verantwoordelijk voor dat door hem ter beschikking gesteld respectievelijk benut transportmaterieel en emballage aan de wettelijke vereisten en aan de normen voor veilig en deugdelijk transport voldoen. Verkoper is bevoegd te weigeren door koper ter beschikking gesteld materieel en emballage te beladen of te vullen, indien dit materieel of deze emballage niet voldoet aan de genoemde vereisten en normen. Verkoper is in geval van zodanige weigering niet aansprakelijk voor de gevolgen, die uit de vertraging voortvloeien.

Artikel 13: lncoterms
13.1. Aanvullend gelden de door de Internationale Kamer van Koophandel te Parijs uitgegeven "Incoterms" telkens in de bij het sluiten van de overeenkomst geldende nieuwste bewerking.

Artikel 14: Toe te passen recht en competente rechter
14.1. Op alle aanbiedingen, offertes, verkopen, (af)leveringen en overeenkomsten omschreven in de aanhef van deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van verdragen en eenvormige wetten op de internationale koop van roerende lichamelijke zaken.

Ingeval van geschillen die zijn onderworpen aan de rechtsmacht van de Rechtbank, zal uitsluitend de Rechtbank bevoegd zijn van de plaats waar het hoofdkantoor van verkoper is gevestigd; voor vorderingen van verkoper is evenwel ook de Rechtbank van de vestigingsplaats van koper bevoegd.

CONTACT

Vragen over onze producten of over de webshop? Neem contact met ons op:

Stuur ons je bericht
Klik hier voor ons emailadres

Kom bij ons langs
Mercuriusweg 2a
3113 AR SCHIEDAM