DAAROM
AUTOSCHADESHOP

✔  Duidelijke Prijzen

Geen onduidelijkheden of misleidingen: De prijs die u betaald incl. BTW is direct te zien.

  Gratis Verzenden > 60,50

  14 dagen Bedenktijd

  Veilige Bestelomgeving

  Persoonlijk Contact

  Bellen? 010-4136789

  Emailen? Klik hier


VEILIG BETALEN

 

VEILIG VERZENDEN

Verzending

Zoek uw product

 x 

Uw AUTOSCHADESHOP winkelwagen is leeg

Zodra u artikelen heeft geselecteerd komt hier uw winkelwagen te staan.

Aluminium Polyester Plamuur 2kg + verharder

Printen
Aluminium Plamuur 2 kilo inclusief verharder (GAP50). Aluminium Pasta Plamuur is een 2-componenten vulplamuur (koud metaal), op basis van polyesterhars met aluminium pigmentatie. Uiterst geschikt om zeer grote oneffenheden en gaten in de carrosserie op te vullen.
Aluminium Plamuur, opvullen repareren gaten aluminium, Aluminium PastaAluminium Plamuur Pasta
Prijs incl. BTW  € 31,94
Beschrijving

Aluminium Polyester Plamuur

Plamuur met aluminiumdeeltjes.

Aluminium Reparatie Pasta Plamuur

 

Gaten en oneffenheden in aluminium opvullen

Aluminium Pasta Plamuur is ideaal om toe te passen op lichtmetalen, gegalvaniseerde oppervlakken.

Aluminium Plamuur is een pasteuze 2-Componenten vulplamuur (koud metaal), op basis van polyesterhars met gelamelleerd aluminium pigmentatie.

Aluminium Plamuur is uiterst geschikt voor het opvullen en repareren van zeer grote oneffenheden en gaten in de carrosserie.

 

Autoschadeshop Plamuren    Eigenschappen Aluminium Pasta Plamuur

Aluminium Plamuur is geschikt voor ijzer, staal, aluminium, verzinkte ondergronden en plastic versterkt met glasvezel

  • Goed schuurbaar
  • Goede stabiliteit op verticale oppervlakken
  • Hoge elasticiteit
  • Kan ook gebruikt worden ter vervanging van vloeibare tin
  • Kleur: Zilvergrijs, metallic, grof

 

Autoschadeshop Plamuren    Tip bij het mengen van Aluminium Plamuur

TIP:  Meng in de plamuur steeds 2 tot 3 % verharder. Bij twijfel over de verhouding een weegschaal gebruiken tijdens mengen.

Het juist vermengen van de plamuur met de verharder is belangrijk.

Indien er teveel verharder in de plamuur verwerkt is, zorgt dat niet alleen voor een ongewenste te snelle uitharding, maar kan ook leiden tot onthechting en aftekening van de plamuur door de lak heen.

Meng de plamuur met verharder steeds zorgvuldig en vermijdt het intrekken van lucht tijdens het mengen, dit resulteert in onvolmaaktheden tijdens het aanbrengen en schuren van de plamuur!

TIP:  Gebruik scherpe metalen plamuurmessen voor het strakste resultaat.

Wanneer je scherpe plamuurmessen gebruikt kan je strakker plamuren en scherpe plamuurmessen geven minder belletjes tijdens het aanbrengen van de plamuur.

 

Autoschadeshop Plamuren    De autoschadeshop heeft diverse plamuurrubbers

Plamuur sets van verschillende materialen, elk voor een specifieke plamuur en naar wens

 

Autoschadeshop Plamuren   Polyester plamuursoorten autoschadeshop

Andere plamuursoort

Plamuurverharders en plamuurhulpmiddelen in de autoschadeshop

  • Debrasel Verharder type wit 30 gram (DEB51)
  • Polyester verharder type rood 50g (GAP51)
  • Polyester plamuur mengbord 100 vellen (GAP60)
  • Muurdispenser met mes voor GAP 35 (GAP90)

 

 

Gebruiksadvies

Gebruik bij het verwerken van Polyester Plamuur Persoonlijke Beschermingsmiddelen zoals bijvoorbeeld beschermende handschoenen en een veiligheidsbril.

 

Gevaren, gevarenaanduidingen en veiligheidsadviezen voor dit product

Veiligheidsinformatie overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008 (CLP)

 

Gevarenpictogrammen (CLP):

GHS02

GHS07

GHS08

 

Signaalwoord (CLP): Gevaar
Gevaarlijke bestanddelen: Styreen


Gevarenaanduidingen (CLP):

H226 - Ontvlambare vloeistof en damp.
H315 - Veroorzaakt huidirritatie.
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H361d - Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden.
H372 - Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling.
H412 - Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.


Veiligheidsaanbevelingen (CLP):

P210 - Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P260 - Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P280 - Beschermende handschoenen, Beschermende kleding, oogbescherming, gelaatsbescherming dragen.
P303+P361+P353 - BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P405 - Achter slot bewaren.

CONTACT

Vragen over onze producten of over de webshop? Neem contact met ons op:

Stuur ons je bericht
Klik hier voor ons emailadres

Kom bij ons langs
Mercuriusweg 2a
3113 AR SCHIEDAM